fbpx
Skip to content Skip to footer

Little Louvain Comm V handelt volgens de volgende algemene voorwaarden bij samenwerkingen:

 Artikel 1: levering diensten

  • De opdrachtnemer levert aan de klant diverse communicatiediensten, zoals afgesproken in de samenwerkingsovereenkomst.  Diensten die niet van toepassing zijn worden niet uitgevoerd.
  • Alle extra diensten die gevraagd worden maar niet vermeld staan op het contract , worden extra aangerekend. De klant krijgt hierbij een duidelijk overzicht van de extra gepresteerde uren (klant krijgt op voorhand een inschatting en weet voor social media posts, blogs en mailings de exacte tarieven). Het overzicht wordt maandelijks in Trello geplaatst.
  •  Voor social media, blogs en mailings en fotografie wordt met een vaste prijs gewerkt. Voor kleine aanpassingen en meetings geldt het uurtarief van €80 excl btw/uur (op het moment van januari 2024 geldt dit uurtarief.) Het uurtarief kan jaarlijks aangepast worden, dan wordt de klant op voorhand op de hoogte gebracht.)

De opdrachtnemer levert de volgende communicatiediensten, indien van toepassing, zoals afgesproken in het contract:

A:  Beheer van de social media (uitwerking en inplannen)

B: Contentcreatie

C: Copywriting blogs/ mailings

D: Strategische meetings / coachings aan uurtarief

 Artikel 2: Betaling en prijs

1. De periodiciteit van de facturatie hangt af van het type samenwerking:

A.Voor langdurige projecten van een bepaalde omvang wordt het factuur maandelijks opgesteld. Hierbij geldt een betaaltermijn van 14 dagen, tenzij anders afgesproken.

B. Bij éénmalige jobs (bestaande uit slechts 1 taak) is er een éénmalige betaling na het uitvoeren van de taak.

2. De klant verbindt zich ertoe het factuur te betalen binnen de 14 dagen. Klachten over facturen moeten binnen 8 dagen na ontvangst bij de opdrachtnemer toekomen, om geldig te zijn. 

3. Alle facturen die door de opdrachtnemer zijn opgesteld met betrekking tot deze overeenkomst, zijn uit te voeren in EURO per overschrijving op het rekeningnummer: BE55 7340 5182 0944

4: Voor verplaatsing met de auto wordt een kilometervergoeding van  €0,40 per kilometer aangerekend (heen en terug).  Vanaf 40 km vanaf de thuiswoonst (Molenstraat 55 te 3140 Keerbergen), komt er 0,55 cent/ km heen en terug bij (enkel voor de km’s boven de 40 km), bovenop de vergoeding van 0,40 cent/km.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

1. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor content die de klant zelf op zijn/haar social media plaatst.

2. De klant heeft de eindverantwoordelijkheid. Er wordt geen content geplaatst zonder goedkeuring van de klant, hierdoor is de klant verantwoordelijk voor eventuele fouten die ontdekt worden na plaatsing.

Artikel 4: rechten en plichten van de opdrachtnemer

1. De opdrachtnemer voert alle taken uit, die vermeld staan in het contract en verbindt zich ertoe de algemene voorwaarden na te leven. 

2. De verplichting van de opdrachtnemer bevat enkel middelen en geen resultaten. Dit wil zeggen dat de opdrachtnemer niet verantwoordelijk is voor het niet behalen van successen op de verschillende kanalen aangezien algoritmes onvoorspelbaar zijn en constant evolueren.  Adverteren hangt ook af van vraag en aanbod, waardoor resultaten schommelen. De opdrachtnemer beheert en zorgt voor content.

  3. De communicatietechnieken die uitgevoerd worden door de opdrachtnemer zijn afhankelijk van de technieken die aanwezig zijn op de social media kanalen. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk als deze services niet meer geleverd kunnen worden of door privétoestanden/ het niet beschikbaar zijn van de kanalen door technische problemen.

Artikel 5: rechten en plichten van de klant

1. De klant gaat akkoord bij het meedelen van de nodige informatie, spontaan of op aanvraag van de opdrachtnemer zodat deze de taken goed kan uitvoeren.

2. De klant gaat akkoord met de prijs en betaling van de facturen, zoals vermeld in artikel 2. Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum door de klant bij aangetekend schrijven betwist worden.

3. De klant is verantwoordelijk voor de inhoud die hij zelf post op zijn kanalen, hierbij is de opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor schade. De klant heeft eindverantwoordelijkheid en geeft goedkeuring voor het posten van content.

4. De klant wordt door het aanvaarden van de samenwerkingsovereenkomst/ de offerte onweerlegbaar geacht deze algemene voorwaarden te kennen en te accepteren zonder voorbehoud.

Artikel 6: De duur/ opzegtermijn

1.Het contract wordt afgesloten voor onbepaalde duur.

Enkel de éénmalige betaling is een contract van bepaalde duur en stopt nadat de taak is volbracht. Wil de klant daarna opnieuw samenwerken na éénmalige betaling, dan wordt er een nieuw samenwerkingsovereenkomst / offerte opgesteld. De éénmalige betaling geldt enkel voor één taak van korte duur en beperkte omvang.

2. Het contract van onbepaalde duur mag op elk moment beeïndigd worden. Hierbij wordt een opzegtermijn gerespecteerd van 1 maand. De klant verbindt zich hierbij om alle geleverde diensten en deze laatste maand te betalen.

3. Beëindiging om fouten van de klant: indien de klant de voorwaarden in dit contract niet naleeft, dan mag de opdrachtnemer het contract verbreken. De klant betaalt de gepresteerde uren.

Artikel 7: Vertrouwelijkheid

1. Alle informatie die gedeeld wordt tussen de partijen is vertrouwelijk.

Artikel 8: nietigheid

1. De nietigheid van een artikel brengt niet de nietigheid van het contract met zich mee. Enkel de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd bij geschillen.

Artikel 9: eigendomsrechten

1.Littlelouvain behoudt alle eigendomsrechten met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten op alle informatie (content, fotografie…) Ongeacht hun vorm, tastbaar of niet tastbaar, tot aan de volledige uitvoering van de overeenkomst en de volledige betaling door de klant van al de bedragen door hem verschuldigd uit hoofde van de overeenkomst.